2018 – Shantychor-Treffen 2018 IGA Park

2018 – Shantychor-Treffen 2018 IGA Park