2008 – Shanty-Chortreffen IGA Park

2008 – Shanty-Chortreffen IGA Park